Toegangsreglement Beschermd Erfgoed Domein Pelgrimhof

I.            Toegankelijkheidsreglement Beschermd Erfgoed Domein Pelgrimhof

 

Dit reglement werd opgesteld op basis van het toegankelijksreglement van het Provinciaal domein de Averegten te Heist-op-den-Berg, en met toestemming van de Provincie Antwerpen. Waarvoor onze dank!

 

Het doel van dit toegankelijkheidsreglement is:

   • de veiligheid en de rust van wandelaars bevorderen,
   • de veiligheid van werkuitvoerders bevorderen,
   • de beschermde natuur (fauna en flora) en de bomen met hun boomsoorteigen ecosysteem beschermen,
   • de zeldzame planten, kruiden en paddenstoelen beschermen,
   • wilde dieren, vogels en insecten ongehinderd van hun habitat laten genieten,

door duidelijke gedragsregels te communiceren en op te leggen aan alle bezoekers, zodat het Beschermd Landschappelijk Erfgoed domein ‘Pelgrimhof’ nog veel langer dan 100 jaar kan verder bestaan en genietbare en gezonde natuur kan uitstralen aan zijn bezoekers.

 

II.                ALGEMENE BEPALINGEN

1.      Artikel 1: Toepassingsgebied, definities en inbreuken

 

1.1 Dit toegankelijkheidsreglement heeft betrekking op het gebied ‘domein Pelgrimhof’, Pelgrimhofstraat 8-10, 2220 Heist-op-den-Berg en omliggende percelen. Het domein omvat bossen, fruitgaarden, wandelpaden, graslanden, vijvers en grachten, vaste infrastructuren en is privé-eigendom.

1.2 De bepalingen van dit reglement gelden voor iedereen die zich in het domein ‘Pelgrimhof’ Eenieder wordt geacht bij het betreden van het domein ‘Pelgrimhof’ kennis te hebben genomen van de hiernavolgende regels en men is verplicht om zich te gedragen naar de bepalingen van dit reglement.

1.3 Dit reglement regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend in groene kleur op de kaart die is toegevoegd onderaan deze tekst onder Hoofdstuk IV. Samengevat zijn enkel de vier wandelpaden toegankelijk en niet de zones daarbuiten.

1.4 Het is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde of aangestelde personen in het kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.5 Onder ‘de beheerders’ worden verstaan: de eigenaars van het domein en de firma b-Tree Boomverzorging of zijn aangestelden.

1.6 De eigenaars of beheerders van het domein ‘Pelgrimhof’ kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

1.7 Inbreuken op dit reglement worden bestraft op grond van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP – https://www.heist-op-den-berg.be/algemene-bestuurlijke-politieverordening ) van de gemeente Heist-op-den-Berg, door de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg aangenomen op 12 september 2017 en alle latere wijzigingen. Zie hiervoor ook Artikel 14 (Vaststellingsbevoegdheden en inbreuken).

1.8 Er zijn vier ingangen voor het domein Pelgrimhof: poort ter hoogte Heiststeenweg, inrit ter hoogte van kruispunt Kastanjedreef, Peredreef en Pelgrimhofstraat (dit is het kruispunt ter hoogte van ‘Kapel Zoete Naam Jezus’), de wandelweg ter hoogte van de Bogaardenstraat (aardeweg tussen relictdrevenbos en paardenweiden) en de Pelgrimhofstraat ter hoogte van de ingang naar het ‘Speelbergenbos’ van Kempens Landschap.

 

 

2.      Artikel 2: Toegankelijkheid in het algemeen, bestemming en openingstijden

 

2.1 De toegankelijkheid wordt geregeld door onderstaande kaart met bijhorende legende (Hoofdstuk IV) en borden in het gebied en aan de ingangen ervan. Het gebied is enkel toegankelijk via de uit breuksteen bestaande half-verharde wandelpaden of al dan niet met boomstammen afgeboorde uit aarde bestaande wandelpaden, in groene kleur aangeduid op de kaart in Hoofdstuk IV.

2.2 De wandelwegen op het domein ‘Pelgrimhof’ worden opengesteld voor wandelaars.

2.3 Het gebied is heel het jaar door toegankelijk in de mate zoals dit reglement het bepaalt.

2.4 De beheerders kunnen het gebied geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers, ontoegankelijk stellen overeenkomstig bevindingen betreffende geluidsoverlast, sluikstorten, schade, … (niet limitatieve opsomming).

2.5 De beheerders kunnen het gebied tijdelijk en dit geheel of gedeeltelijk, voor alle bezoekers ontoegankelijk stellen, zodat noodzakelijke werkzaamheden op het domein veilig kunnen uitgevoerd worden of bij nakend noodweer.

2.6 De beheerders kunnen het gebied tijdelijk en dit geheel of gedeeltelijk, voor alle bezoekers ontoegankelijk stellen als dit nodig is voor het herstel van de beschermde natuur.

2.7 Wanneer de beheerders het gebied ontoegankelijk stellen dan wordt dit door de beheerders duidelijk aangegeven aan de vier ingangen van het gebied.

2.8 Bezoekers die bij het ontoegankelijk stellen met een toegangsverbod van het domein (sluiten van het domein) dit verbod negeren, kunnen een sanctie krijgen en in het geval van gebeurlijke ongevallen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding en in het geval van het veroorzaken van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

2.9 Het gebied is, behoudens bij door de beheerders schriftelijk toegelaten begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, maar nooit toegankelijk voor 8u ’s morgens en nooit toegankelijk na 20u ‘s avonds.

2.10 Bij matige wind of meer wind is het betreden van het gebied verboden.
Omschrijving ‘matige wind’ volgens schaal van Beaufort = windkracht 4. Dit betekent papier waait op, takken bewegen, haar raakt verward, kleding flappert, geen last van muggen meer.

2.11 GPS-tracking en geocaching. De gebieds- en toegankelijkheidsregels van dit toegankelijkheidsreglement gelden ook voor GPS- en geocachewandelaars. Daarbij is het niet toegestaan een GPS- en/of geocache-route uit te zetten doorheen het gebied; noch deze te volgen, mocht deze foutievelijk of ongeoorloofd aangebracht zijn zonder medeweten of goedkeuring van de beheerders.

2.12 Drones en telegeleide toestelen. Het is niet toegestaan om te vliegen met een drone of gebruik te maken van een telegeleid toestel op het domein. Zie ook de nieuwe (Europese) wetgeving d.d. 01-01-2021 betreffende het gebruik van drones.

2.13 Vissen en jagen. Het is niet toegestaan om te vissen en/of te jagen op het domein.

2.15 Metaaldetector en magneetvissen. De beheerders geven geen toestemming voor het gebruik van een metaaldetector of voor magneetvissen in het gebied. Dit om (graaf)schade, verstoring van de archeologische ondergrond, … e.d. te voorkomen. Je mag ook geen metaaldetector of magneet om te vissen mee het gebied in nemen.

Er dient gelet te worden op volgende zaken:

2.15 dat er aan de rand van het domein geen parkeergelegenheid voor voertuigen of vervoersmiddelen is.

2.16 de toegangswegen Kastanjedreef en Peredreef uitgezonderd plaatselijk verkeer zijn (zie verder in punt 4.9.) .

2.17 de Pelgrimhofstraat langs de zijde van het ‘Speelbergenbos’ van Kempens Landschap een op een aarde wandelweg doodlopende straat is, zonder parkeergelegenheid aldaar.

 

 

3.      Artikel 3: Uitzonderingen op de toegankelijkheid

 

Buiten de in artikel 2, punt 2.9. vastgestelde openingsperiode mag niemand in het domein ‘Pelgrimhof’ aanwezig zijn, met uitzondering van:

3.1 De beheerders en hun personeelsleden belast met een dienstopdracht (o.a. maar niet limitatieve opsomming; conciërge en domeinwachters).

3.2 De aangestelden of ambtenaren van de gemeente Heist-op-den- Berg en externe bewakingsdiensten onder contract van de beheerders, binnen de uitoefening van hun functie.

3.3 Officieren, agenten van de openbare macht en GAS-ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

3.4 Opgeroepen Hulpdiensten.

3.5 Personen, verenigingen, bedrijven welke de schriftelijke voorafgaande toestemming hebben van de beheerders.

 

 

4.      Artikel 4: Weggebruikers

 

4.1 De wegen die op de onderstaande kaart in Hoofdstuk IV als wandelweg zijn aangeduid en groen zijn ingekleurd op deze kaart, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers (definitie voetgangers zie punt 4.2. hierna) en voor honden aan de leiband.

4.2 Definitie voetganger. Onder ‘voetganger’ wordt verstaan: de gewone voetganger, de rolstoelgebruiker en de fietser die jonger is dan 6 jaar.

4.3 Aangelijnde honden blijven op het wandelpad. De bezoekers met honden moeten de uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij moeten op ieder moment een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de beheerders.

4.4 Paarden worden niet toegestaan in het gebied.

4.5 Fietsen en andere voortbewegingstoestellen (gocarts, steps, …) steeds aan de hand.

4.6 Pocket bikes en quads zijn nergens toegelaten.

4.7 Skateboards en Segways zijn nergens toegelaten.

4.8 Uitdrukkelijk verbod voor alle gemotoriseerde of hiermee gelijkgestelde voertuigen en vervoermiddelen. Tenzij trage vervoermiddelen (die niet interfereren met voetgangers) voor mindervaliden en gebruikt door mindervaliden.

4.9 De bezoekers van domein ‘Pelgrimhof’ zijn verplicht om hun voertuigen te parkeren buiten de toegangswegen Peredreef en Kastanjedreef (deze dreven zijn uitgezonderd plaatselijk verkeer) op de daartoe voorziene en toegelaten plaatsen.

4.10 Met uitzondering van dienstvoertuigen, wagens van personeel, wagens van leveranciers, en wagens van hulpverleningsdiensten mag geen enkel motorvoertuig in domein ‘Pelgrimhof’ circuleren, stil staan of parkeren, behalve indien zij daarvoor een genummerde vergunning hebben van de beheerders, in de vorm van een kaart met opschrift ”Toelating parkeren en uitzonderlijk verkeer Pelgrimhof ”. Deze kaart is te verkrijgen via een aanvraag aan de beheerders.

 

 

5.      Artikel 5: Openbare orde op domein Pelgrimhof

 

Wat de algemene openbare orde betreft op domein ‘Pelgrimhof’, zijn de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Heist-op-den-Berg volledig van toepassing. Zo is het onder meer verboden:

5.1 de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen of allerlei afval) (artikel 7);

5.2 tussen 23.00 uur en 06.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken (artikel 122);

5.3 te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten (artikel 31);

5.4 schiettuigen te gebruiken of te werpen, gooien of stoten met voorwerpen die schade kunnen aanrichten (artikel 120);

5.5 wapens met samengeperste lucht te gebruiken (artikel 121);

5.6 stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen te geven, geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties te gebruiken (artikel 175);

5.7 het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of verbergen, zodat men niet herkenbaar is (artikel 137);

5.8 vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen (artikel 187);

5.9 feestgeschut of kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid (artikel 187);

5.10 vuur te maken in de openbare ruimte (artikel 87);

5.11 rook, geuren, uitwasemingen voort te brengen van welke bron dan ook (artikel 87);

5.12 onbemande (wens)ballonnen op te laten (artikel 87);

5.13 publiciteit te maken (artikel 153)

5.14 reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden (artikel 153);

5.15 producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden (artikel 154);

5.16 ambulante activiteiten uit te oefenen (artikel 207);

5.17 te verblijven of te slapen in een shelters, in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen (artikel 208);

5.18 op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met motoren aangedreven (speel)tuigen te bedienen (artikel 191);

5.19 samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties te houden (artikel 92);

5.20 te baden in vijvers, poelen, grachten, bekkens en fonteinen gelegen in het domein of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen (artikel 16);

5.21 zich op het ijs te begeven (artikel 167);

5.22 dieren los te laten lopen (artikel 128);

5.23 zijn dier aan te zetten om aan te vallen of agressief te worden, of hem voorbijgangers te laten of doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat geen enkel kwaad of geen enkele schade teweeg (artikel 126);

5.24 agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren of dieren die personen of andere dieren kunnen bijten, of zieke dieren bij zich te hebben, als ze geen muilband dragen (artikel 126);

5.25 dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen (artikel 126);

5.26 dieren onbeheerd achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf (artikel 126);

5.27 uitwerpselen van honden achter te laten; de begeleiders, met uitzondering van andersvaliden vergezeld van een geleidehond, moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier; het zakje moet ertoe geschikt zijn en gesloten kunnen worden; het zakje dient op het eerste verzoek te worden getoond aan de politie of een beëdigde aangestelde van de gemeente (artikel 11);

5.28 voertuigen te onderhouden of te herstellen, met uitzondering van:

5.28.1 het depanneren van een defect voertuig teneinde de bestuurder in staat te stellen zijn weg te vervolgen;

5.28.2 het takelen of wegslepen van een defect voertuig; (artikel 28);

5.29 bomen, aanplantingen en palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen te beschadigen of uit te rukken (artikel 98);

5.30 bomen om te hakken, of zodanig te snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan, of enten te vernielen (artikel 98 bis);

5.31 met voertuigen het domein te betreden, tenzij anders aangegeven, of mits schriftelijke toelating van de beheerders (artikel 99);

5.32 afval uit het particuliere huishouden te deponeren in de openbare afvalbak, blikvanger of hondenpoeprecipiënt aan de rand van het domein; de openbare recipiënten aan de rand van het domein mogen enkel gebruikt worden voor het deponeren van de verpakkingen afkomstig van de in het domein geconsumeerde goederen en levensmiddelen (artikel 36).

Uitzonderingen op de voorgaande verbodsregels kunnen enkel worden toegelaten mits een voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders en zijn eventueel onderhevig aan de toestemmingen of vergunningen van andere overheden. De aanvraag hiervoor dient uiterlijk 35 kalenderdagen voor de aanvang van de activiteit te worden ingediend op het e-mailadres [email protected] of per brief aan de beheerder:

b-Tree Boomverzorging BV (ond.nr. 0716917595), te Beerzel, t.a.v. de beheerder domein Pelgrimhof.

 

 

6.      Artikel 6: Zones (kaart zie Hoofdstuk IV) en verkeer in domein Pelgrimhof

 

6.1 De op kaart aangegeven ontoegankelijke zones, zijn niet toegankelijk voor bezoekers (zie ook artikel 2), enkel voor de beheerders of de door hen aangestelde werkuitvoerders.

6.2 Verkeerstekens, verkeersborden, onderborden en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het verkeersreglement en het bosdecreet (toegankelijkheidsborden).

6.3 De toegankelijke wandelwegen van het domein zijn vrij toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens, kinderwagens, al dan niet bereden kinderrijwielen van kinderen jonger dan 6 jaar op de wandelwegen.

 

 

7.      Artikel 7: Beschermingsvoorschriften ten voordele van andere bezoekers, het behoud van de natuur en de biodiversiteit

 

7.1 Alle fauna en flora zijn beschermd (landschappelijk erfgoed) in domein ‘Pelgrimhof’.

7.2 Het is verboden andere bezoekers, dieren of insecten te (ver)storen of schade toe te brengen aan planten, schimmels, dieren, insecten, de bodem, het boomsoorteigen ecosysteem of de aanwezige infrastructuur.

7.3 Het is niet toegelaten de ruitersport te beoefenen; ook niet aan de teugels. Op deze regel wordt enkel een uitzondering voorzien voor de paarden van de orde- of hulpdiensten.

7.4 Het is verboden dieren, vissen, vogels, planten, bloemen, zaden, takken, knoppen, bladeren, insecten, amfibieën, paddenstoelen, vruchten, noten, of andere zaken uit de natuur mee te nemen. Ook respectievelijk vangen, plukken, afsnijden, afbreken, beschadigen of vernielen ervan is verboden.

7.5 Het is verboden zand, grond of bladgrond te verzamelen en/of mee te nemen.

7.6 Het is verboden de wandelwegen te verlaten, alsook de bermen ervan te betreden.

7.7 Het is verboden eigen dieren achter te laten of vrij te laten in het domein of de wateren (grachten, vijvers, poelen, …).

7.8 Het is verboden dieren af te richten.

7.9 Bezoekers dienen hun dieren te allen tijde met alle gepaste middelen in bedwang te kunnen houden, en dienen deze minstens met een korte leiband aan te lijnen. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor andere bezoekers door o.a. aanhoudend lawaai of agressief gedrag. Het dragen van een muilkorf is verplicht voor dieren die mogelijk agressief of gevaarlijk kunnen zijn.

7.10 Bezoekers dienen ervoor te zorgen dat hun aangelijnde dieren de wandelpaden niet verlaten.

7.11 Het is verboden de rust te verstoren op welke manier dan ook, zich lawaaierig te gedragen of lawaaierige toestellen mee te brengen.

7.12 De bezoekers mogen geen blijvende sporen achterlaten in het gebied. Er mogen geen spel- en signalisatiematerialen, noch markeringen voor bosspelen, wandelingen of fietstochten gebruikt of aangebracht worden. Het gebruik van verf, nagels, duimspijkers, plakband en dergelijke is dan ook verboden, evenals het maken van inkervingen in planten, bomen of andere.

7.13 Het is verboden te klimmen op of over bomen, stronken, afsluitingen, kunstwerken, palen, constructies of andere installaties en infrastructuren.

7.14 Het is verboden hout mee te nemen of te verplaatsten.

7.15 Het is verboden in het gehele gebied vuur te maken of te roken.

7.16 Het is verboden om de dieren op het domein te voederen, ook geen (water)vogels of vissen (niet limitatieve opsomming).

7.17 Het is verboden om op eender welke wijze te kamperen.

7.18 Het is verboden: zich in of aan de oevers van grachten, waterlopen of vijvers te begeven, te schaatsen, watersport te beoefenen, te varen, stenen of andere voorwerpen in het water te gooien.

7.19 Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden uitgestald, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden.

7.20 Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te delen, te verspreiden of achter te laten.

7.21 Picknicken is slechts toegelaten op de banken die naast de wandelpaden werden aangebracht en voor zover dit niet hinderend is voor de overige bezoekers en geen sporen achterlaat.

7.22 Het is verboden afvalstoffen achter te laten. Als sluikstorten op het grondgebied van domein ‘Pelgrimhof’ wordt vastgesteld, wordt dit bestraft overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Heist-op-den-Berg.

7.23 Filmen en fotograferen van de natuur en omgeving is enkel toegelaten van op de wandelpaden. Filmen en fotograferen van gebouwen, de beheerders, hun vrienden, hun verwanten en hun huisdieren is niet toegestaan. De genomen foto’s of films mogen niet voor commerciële doeleinden aangewend worden, noch publiekelijk worden gemaakt op welke wijze dan ook.

 

8.      Artikel 8: Sport en spel

 

Het is verboden:

8.1 in het algemeen sport of spel te beoefenen en zeker op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor de andere bezoekers.

8.2 balsporten, dewelke ook, te beoefenen op het domein ‘Pelgrimhof’, inclusief de wandelwegen.

8.3 scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen (inclusief deze voor het beoefenen van kogelstoten, hamerslingeren, speerwerpen en boogschieten) of (vuur)wapens mee in het domein te nemen, ermee te steken, slaan, schieten, werpen, zwieren, slingeren, … .

 

9.      Artikel 9: Aansprakelijkheden en klachten

 

9.1 De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld en binnen de 2 dagen, aangifte te doen bij de beheerders.

9.2 Het zich bevinden op de wandelwegen, in of nabij het bos of met bomen begroeide plaatsen is op eigen risico, zodat de beheerders niet kunnen worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.

9.3 Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitors van school-, jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan.

9.4 Elke beschadiging van eigendommen van de beheerders, waaronder ook de natuur, bomen en de bodem, geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging en de bijhorende nazorg, van het beschadigde.

9.5 Bezoekers die klachten omtrent het domein ‘Pelgrimhof’ wensen te formuleren, kunnen dit elektronisch doen aan de domeinbeheerder per email aan [email protected], ofwel door zich schriftelijk (per brief) te richten tot de beheerders of eigenaars.

 

 

10. Artikel 10: Onderrichtingen

 

De beheerders kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

 

 

11. Artikel 11: Afwijkingen

 

11.1 De beheerders kunnen afwijkingen op dit reglement toestaan. Deze toestemming moet schriftelijk of via elektronische drager worden aangevraagd via onderstaande contactgegevens.

11.2 Bij ontbreken van enig antwoord wordt de toelating of machtiging verondersteld geweigerd te zijn.

 

 

12. Artikel 12: Bekendmaking

 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de website van domein ‘Pelgrimhof’ https://pelgrimhof.be en bezorgd worden aan de gemeente Heist-op-den-Berg.

Tevens geven de vier informatieborden, duidelijk zichtbaar en leesbaar opgesteld vanaf de wandelwegen, aangebracht ter hoogte van de vier ingangen van het domein ‘Pelgrimhof’, een korte samenvatting weer, met behulp van symbolen en korte stukjes tekst, van dit reglement.

Alsook is er een verwijzing aangebracht op deze informatieborden, naar deze volledige online beschikbare tekst.  

 

13. Artikel 13: Inwerkingtreding

 

Onderhavig reglement treedt in werking met ingang van 14 september 2021 om 14u00 en is ook gepubliceerd op de website https://pelgrimhof.be/toegangsregeling .

 

III.             SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN

 

14. Artikel 14: Vaststellingsbevoegdheden en inbreuken

 

Inbreuken op de bepalingen van dit reglement kunnen worden vastgesteld door volgende personen:

14.1 de politieambtenaren van de Federale en Gerechtelijke politie;

14.2 de politieagenten en hulpagenten van de lokale Politiezone Heist-op-den-Berg;

14.3 de ambtenaren van de gemeente Heist-op-den-Berg, de provincie Antwerpen of het Vlaams Gewest die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 24 juni 2013 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, en die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen;

14.4 de provinciale domeinwachters en domeinbrigadiers tevens bijzondere veldwachters, die erkend zijn op grond van het Koninklijk Besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, bevoegd voor het grondgebied van domein Pelgrimhof;

14.5 de daartoe aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos;

14.6 De in 14.1, 14.2, en 14.4 van artikel 14 genoemde personen kunnen overgaan tot de inbeslagname van voertuigen, voorwerpen en installaties die dienden om de overtreding te plegen. De rechtbank kan de bijzondere verbeurdverklaring van de goederen uitspreken.

14.7 Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit reglement bestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 en de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Heist-op-den-Berg, door de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg aangenomen op 12 september 2017 en iedere latere wijziging.

 

15. Artikel 14: Opheffing

Alle eerdere toegankelijkheidsregelingen van het domein ‘Pelgrimhof’ worden bij deze nieuwe regeling opgeheven.

 

 

IV.             Kaart en contactgegevens

 

Kaart

Kleurlegende kaart

Kleurcode toegankelijke zone
Toegankelijk voor voetgangers, volgens beheersreglement en mits toestemming van de beheerders.

 


Ontoegankelijk – zone 1


Ontoegankelijk – zone 2


Ontoegankelijk – zone 3

 

Contactgegevens beheerders

b-Tree boomverzorging, Bareelstraat 76A, 2580 Beerzel
Bert Janssens, GSM 0495/ 53 60 80, [email protected]

Eigenaars, Erfgoed Domein Pelgrimhof, Pelgrimhofstraat 8-10, 2220 Heist-op-den-Berg, [email protected]