Toegangsreglement Beschermd Erfgoed Domein Pelgrimhof

 

Het doel van dit toegangsreglement is

   • de veiligheid van bezoekers bevorderen,
   • de beschermde natuur (fauna en flora) en de bomen met hun boomsoorteigen ecosysteem beschermen,
   • de zeldzame kruiden en paddenstoelen te beschermen,
   • de veiligheid van werkuitvoerders bevorderen,

door enkel vier wandelpaden toegankelijk te maken voor bezoekers enkel op gepaste momenten en de gepaste manier.

Artikel 1: Toepassingsgebied en definities

1.1. Dit toegankelijkheidsreglement heeft betrekking op het gebied ‘Domein Pelgrimhof’, Pelgrimhofstraat 8-10, 2220 Heist-op-den-Berg en omliggende percelen.

1.2. Het regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend in groene kleur op de kaart die is toegevoegd onderaan deze tekst.

Samengevat zijn dus enkel vier wandelpaden toegankelijk.

1.3. Het is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.4. Onder ‘de beheerders’ worden verstaan de eigenaar van het domein en de firma b-Tree Boomverzorging onder leiding van Bert Janssens of zijn aangestelden.

Artikel 2: Toegankelijkheid in het algemeen

2.1 De toegankelijkheid wordt geregeld door onderstaande kaart met bijhorende legende en borden in het gebied en aan de ingangen ervan. Het gebied is enkel toegankelijk via de half-verharde (breuksteen) of met-boomstammen-afgeboorde wandelpaden, in groene kleur aangeduid op de kaart.

2.2. Het gebied is gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals dit reglement het bepaalt.

2.3. De beheerders kunnen het gebied geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers, ontoegankelijk stellen overeenkomstig bevindingen betreffende geluidsoverlast, sluikstorten, schade, … (niet limitatieve opsomming).

2.4. De beheerders kunnen het gebied tijdelijk en dit geheel of gedeeltelijk, voor alle bezoekers ontoegankelijk stellen, zodat noodzakelijke werkzaamheden op het domein veilig kunnen uitgevoerd worden.

2.5. De beheerders kunnen het gebied tijdelijk en dit geheel of gedeeltelijk, voor alle bezoekers ontoegankelijk stellen, indien dit nodig is voor het herstel van de beschermde natuur.

2.6. Het gebied is, behoudens bij begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, maar nooit voor 8u ’s morgens en nooit na 20u ‘s avonds.

2.7. Bij matige wind is het betreden van het gebied verboden.
(Omschrijving ‘matig’ volgens schaal van Beaufort = windkracht 4. Dit betekent papier waait op, takken bewegen, haar raakt verward, kleding flappert, geen last van muggen meer.)

2.8. GPS-tracking en geocaching. De gebieds- en toegangsregels van dit toegangsreglement gelden ook voor gps- en geocachewandelaars. Daarbij is het niet toegestaan een gps- en/of geocache-route uit te zetten doorheen het gebied; noch deze te volgen, mocht deze foutievelijke of ongeoorloofd aangebracht zijn zonder medeweten of goedkeuring van de beheerders.

2.9. Drones. Het is niet toegestaan om te vliegen met een drone of gebruik te maken van een telegeleid toestel op het domein.

2.10. Vissen en jagen. Het is niet toegestaan om te vissen en/of te jagen op het domein.

2.11. Metaaldetector of magneetvissen. De beheerders geven geen toestemming voor het gebruik van een metaaldetector of voor magneetvissen in het gebied. Dit om (graaf)schade, verstoring van de archeologische ondergrond, … e.d. te voorkomen. Je mag ook geen metaaldetector of magneet om te vissen mee het gebied in nemen.

Artikel 3: Weggebruikers

3.1 De wegen die op de onderstaande kaart als wandelweg zijn aangeduid en groen zijn ingekleurd, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband.

3.2. Definitie voetganger. Onder “voetganger” wordt verstaan: de gewone voetganger, de rolstoelgebruiker en de fietser die jonger is dan 6 jaar.

3.2. Honden. Aangelijnde honden blijven op het wandelpad. De bezoekers met honden moeten de uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij moeten op ieder moment een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de beheerders.

3.2. Paarden worden niet toegestaan in het gebied.

3.3. Fietsen en andere voortbewegingstoestellen (gocarts, steps, …) steeds aan de hand.

3.4. Uitdrukkelijk verbod voor alle gemotoriseerde -of hiermee gelijkgestelde (batterijen)- voertuigen. Tenzij trage vervoermiddelen (zodat zij niet interfereren met voetgangers) voor mindervaliden en gebruikt door mindervaliden.

Artikel 4: Zones

4.1 De op de kaart aangegeven ontoegankelijke zones, zijn niet toegankelijk voor bezoekers, enkel voor de beheerders of de door hen aangestelde werkuitvoerders.

Artikel 5: Beschermingsvoorschriften

5.1. Het is verboden andere bezoekers, dieren of insecten te (ver)storen of schade toe te brengen aan planten, dieren, insecten, de bodem, het boomsoorteigen ecosysteem of de aanwezige infrastructuur. Het is verboden planten, bloemen, zaden, takken, bladeren, insecten, amfibieën, paddenstoelen, vruchten, noten, of andere zaken uit de natuur mee te nemen. Ook plukken ervan is verboden. Het is verboden de rust te verstoren op welke manier dan ook, zich lawaaierig te gedragen of lawaaierige toestellen mee te brengen.

5.2. De bezoekers mogen geen blijvende sporen achterlaten in het gebied. Er mogen geen spel- en signalisatiematerialen, noch markeringen voor bosspelen of wandelingen gebruikt of aangebracht worden. Het gebruik van verf, nagels, duimspijkers, plakband en dergelijke is dan ook verboden, evenals het maken van inkervingen in boomstammen of andere.

5.3 Er mag geen hout meegenomen of verplaatst worden.

5.4. Het is verboden in het gehele gebied vuur te maken of te roken.

5.5. Het is verboden om de dieren op het domein te voederen, ook geen watervogels.

5.6. Het is verboden om op eender welke wijze te kamperen.

5.7. Het is verboden: zich in of aan de oevers van grachten, waterlopen of vijvers te begeven, te schaatsen, watersport te beoefenen, te varen, stenen of andere voorwerpen in het water te gooien.

5.8. Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden uitgestald, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden.

5.9. Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te delen of te verspreiden.

5.10. Picknicken is slechts toegelaten op de banken die naast de wandelpaden werden aangebracht en voor zover dit niet hinderend is voor de overige bezoekers en geen sporen achterlaat.

5.11. Het is verboden afvalstoffen achter te laten.

5.12. Filmen en fotograferen van de natuur en omgeving is enkel toegelaten van op de wandelpaden. Filmen en fotograferen van gebouwen, de beheerders, hun vrienden, hun verwanten en hun huisdieren is niet toegestaan. De foto’s of films mogen niet voor commerciële doeleinden aangewend worden, noch publiekelijk worden gepubliceerd op welke wijze dan ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheden.

6.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld en binnen de 2 dagen, aangifte te doen bij de beheerders.

6.2. Het zich bevinden in of nabij het bos of met bomen begroeide plaatsen is op eigen risico, zodat de beheerders niet kunnen worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.

6.3. Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitors van school-, jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan.

6.4. Elke beschadiging van eigendommen van de beheerders, waaronder ook de natuur, bomen en de bodem, geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging en de bijhorende nazorg, van het beschadigde.

Artikel 7: Onderrichtingen

7.1. De beheerders kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Artikel 8: Afwijkingen.

8.1. De beheerders kunnen afwijkingen op dit reglement toestaan. Deze toestemming moet schriftelijk of via elektronische drager worden aangevraagd via onderstaande contactgegevens.

8.2. Bij ontbreken van enig antwoord wordt de toelating of machtiging verondersteld geweigerd te zijn.

Artikel 9: Bekendmaking

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de website van Domein Pelgrimhof (www.pelgrimhof.be) en een fysieke kopie is te verkrijgen via de beheerders.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Onderhavig reglement treedt in werking met ingang van 29 april 2021.

Artikel 11: Opheffing

Alle eerdere toegangsregelingen worden opgeheven.

Kaart

Kleurlegende kaart

Kleurcode toegankelijke zone
Toegankelijk voor voetgangers, volgens beheersreglement en mits toestemming van de beheerders.

 


Ontoegankelijk – zone 1


Ontoegankelijk – zone 2


Ontoegankelijk – zone 3

 

Contactgegevens beheerders

b-Tree boomverzorging, Bareelstraat 76A, 2580 Beerzel
Bert Janssens, GSM 0495/ 53 60 80, [email protected]

Eigenaars, Erfgoed Domein Pelgrimhof, Pelgrimhofstraat 8-10, 2220 Heist-op-den-Berg, [email protected]